Normativa y subvenciones


Monday, August 22, 2022 IG253 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL XERAIS

FINALIDADE / OBXECTIVO
Serán subvencionables os investimentos en activos fixos que correspondan a unha das seguintes tiploxías:
i. Creación dun novo establecemento.
ii. Ampliación de capacidade dun establecemento existente.
iii. Diversificación da producción dun establecemento existente en productos que anteriormente non se producían no mesmo.
iv. Cambio fundamental no proceso global de producción do produto ou produtos afectados polo investimento no establecemento.

TIPOS DE APOIO
Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS
1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (en diante, pemes) que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na Comunidade Autónoma de Galicia, considerado subvencionable.

2. Para os efectos das presentes bases, consideraranse pemes as empresas que respondan á definición de peme establecida pola Comisión Europea, calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.
No caso das agrupacións, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude coma na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias:

a) As empresas que propoñan un proxecto para unha actividade pertencente a un sector excluído segundo o disposto no artigo 5.2. das presentes bases.
b) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.
c) As empresas en crise.
d) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei.

PRAZO DE PRESENTACIÓN 30 SEPTEMBRO 2022
Período de vigencia
8/4/2022  - 9/30/2022