Normativa y subvenciones


jueves, 5 de abril de 2018 DOG: SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS Y PLAZAS DE ABASTOS DE GALICIA

ORDEN de 20 de marzo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro para la dinamización de los centros comerciales abiertos y plazas de abastos de Galicia, y se procede a su convocatoria (IN219A).

ENTIDADES BENEFICIARIAS:
- As asociacións de vendedores das prazas de abastos, sen fins de lucro, que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia.
- As agrupacións de persoas físicas e xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica, constituídas só para os efectos de compartir a unidade xerencial prevista nos puntos 3.1.1.e) e 3.1.2.e) do artigo 1 e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia.
- As asociacións de comerciantes de carácter territorial, sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia, que leven a cabo proxectos de interese e transcendencia en centros comerciais abertos.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Abierto hasta el 5 de mayo de 2018.
Período de vigencia
04/04/2018  - 05/05/2018